ផ្ទះសម្រាប់លក់៖ 370,000$ (ចរចា) នៅម្តុំក្រោយកោះទន្សាយក្រុងព្រះសីហនុ

ផ្ទះសម្រាប់លក់៖ 370,000$ (ចរចា) នៅម្តុំក្រោយកោះទន្សាយក្រុងព្រះសីហនុ ទីតាំង៖ 10.622722, 103.521750 ទំហំដី៖ 5m x 17m google maps: Maps លេខទំនាក់ទំនង 085 555 957

ដីសម្រាប់លក់៖ 100,000$ (ចរចា) នៅម្តុំស្រែត្រកួនក្រុងព្រះសីហនុ

ដីសម្រាប់លក់៖ 100,000$ (ចរចា) នៅម្តុំស្រែត្រកួនក្រុងព្រះសីហនុ ទីតាំង៖ 10.620478, 103.520862 ទំហំដី៖ 10m x 13m google maps: Maps លេខទំនាក់ទំនង 085 555 957

MPTC Speed Test

On 17 Feb 2022, The MPTC (Ministry of Posts and Telecommunications) has been released an App to measure internet speed.…